Asiantuntijapalvelut

Yrityksen arvonmääritys

Arvonmäärityksen käyttötarkoitus liittyy yleensä koko yrityksen arvon määrittämiseen luopumistilanteissa tai osakaspohjan muutostilanteissa. Arvonmääritys perustuu yritysanalyysiin, jonka pohjana on yrityksen tilinpäätös- ja ennustelukujen arviointi sekä liiketoiminnan strateginen analyysi.

Sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto ja liiketoimintasiirto

Elinkeinoverolaki ja osakeyhtiölaki sääntelevät varsin tarkasti sulautumisen, jakautumisen, osakevaihdon ja liiketoimintasiirron toteutuksen. EVL:n niin kutsutut yritysjärjestelysäännökset tarjoavat yrityksen käyttöön työkaluja, joilla yritysrakennetta voidaan kehittää haluttuun suuntaan. Järjestelyn toteutus kannattaa yleensä hyväksyttää ennalta verottajalla. Suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyt avaimet käteen -periaatteella joko tuntiveloitusperusteella tai kokonaisurakkana.

Sijoittajien etsintä

Monet asiakasyrityksemme ja yrityksensä myyneet henkilöt ovat kiinnostuneita tekemään oman pääoman ehtoisia sijoituksia pk-yrityksiin. Sijoitusjärjestely on yleensä osa laajempaa yritysrahoituskokonaisuutta, jossa vastaamme mahdollisesti myös lainarahoitusneuvotteluista, rahoitusasiakirjojen laadinnasta sekä mahdollisen osakassopimuksen laatimisesta.

Sijoituskohteen etsintä ja kohteiden arviointi

Avustamme sijoittajia sijoituskohteiden analysoinnissa ja sijoitusinstrumentin mielekkyyden arvioinnissa. Pyrimme arvioimaan sijoitukseen liittyvän riskin ja tuoton suhdetta sekä varmistamaan sijoittaja-asiakkaalle mahdollisuuden hallita riskiä sijoitusaikana mm. osakassopimuksen avulla.